logosz22

Dzisiaj jest: 23 Październik 2021         Imieniny: Marleny, Edwarda, Seweryna

 

 

 

Wirtualny spacer
pano

październik 2021
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Licznik odwiedzin

Dzisiaj0
Wczoraj37
Tydzień213
Miesiąc1016
Razem315463

szkola01 Szkola plakat A3 Informatyk www

Ocena użytkowników:  / 0

 

Warunki zatrudnienia młodocianego

Młody człowiek zamierzający rozpocząć naukę zawodu w zakładzie rzemieślniczym musi
posiadać:

 ukończony 16 rok życia (dopuszcza się odstępstwo od tego warunku), ale nie

ukończony 18 rok życia,

 świadectwo ukończenia co najmniej gimnazjum,

 dobre warunki fizyczne i stan zdrowia pozwalający na podjęcie nauki zawodu, a

następnie pracy.

Przed zawarciem umowy o pracę w celu nauki zawodu kandydat ma obowiązek poddania się

badaniom lekarskim. Badania powinny być potwierdzone zaświadczeniem lekarza medycyny

pracy, stwierdzającym, że praca w danym zawodzie nie zagraża zdrowiu młodego człowieka i

nie ma przeciwwskazań do wykonywania prac wchodzących w zakres nauczanego zawodu.

Umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do wykonywania

określonej pracy, można zawrzeć, jeżeli młodociany:

 został przyjęty do oddziału przysposabiającego do pracy utworzonego w gimnazjum

oraz uzyskał pozytywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznego albo

 uzyskał zezwolenie dyrektora gimnazjum, w którego obwodzie mieszka, na spełnianie

obowiązku szkolnego poza szkołą

 posiada dobre warunki fizyczne i stan zdrowia pozwalające na podjęcie przyuczenia

do zawodu, a następnie pracy.

 

Okres nauki zawodu i przyuczenia do wykonywania określonej pracy w rzemiośle

Okres nauki zawodu i przyuczenia do wykonywania określonej pracy określa rozporządzenie
Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych
i ich wynagradzania (Dz.U. Nr 60, poz.278, z późn. zm.).
Nauka zawodu realizowana na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania
zawodowego zawieranej pomiędzy młodocianym pracownikiem a pracodawcą trwa 36
miesięcy. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach na wniosek młodocianego
pracownika i za zgodą rzemieślnika szkolącego, izba rzemieślnicza może skrócić lub
przedłużyć okres nauki zawodu. Okresu nauki zawodu nie można skrócić, jeżeli młodociany
dokształca się w zasadniczej szkole zawodowej.
Przyuczenie do wykonywania określonej pracy może trwać od 3 do 6 miesięcy. W odniesieniu
do młodocianych uczestników Ochotniczych Hufców Pracy okres przyuczenia może być
przedłużony do czasu ukończenia gimnazjum i trwać łącznie nie dłużej niż 22 miesiące.

 

Zawarcie umowy

Umowę o pracę w celu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy
podpisują: pracodawca - właściciel zakładu rzemieślniczego oraz uczeń - młodociany
pracownik i jego prawny opiekun. Umowy z młodocianymi dokształcającymi się w szkołach
zawodowych należy zawierać w okresie przyjmowania kandydatów do szkół. W przypadku,
gdy młodociany dokształca się w systemie pozaszkolnym podpisanie umowy może nastąpić w
innym terminie.
Wszechstronnej pomocy zakładom szkolącym w zakresie prawidłowego spisania umowy oraz
w trakcie trwania nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy, w tym
dostarczenia niezbędnej do szkolenia dokumentacji uczniowskiej, udzielają organizacje
rzemiosła.
Pracodawca zobowiązany jest:
 przeszkolić młodocianego w zakresie BHP przed przystąpieniem do pracy (szkolenia
dokonuje uprawniona osoba),
 zgłosić zawarcie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego do jednostki
samorządu terytorialnego właściwej ze względu na zamieszkiwanie młodocianego
oraz do szkoły zasadniczej, o ile młodociany dokształca się w systemie szkolnym.
 zgłosić młodocianego do ZUS,
Pracodawca zamierzający ubiegać się o refundację wypłacanych wynagrodzeń oraz składek
na ubezpieczenie społeczne występuje z wnioskiem o zawarcie umowy o refundację do
właściwej jednostki Ochotniczych Hufców Pracy przed zawarciem umowy o pracę w celu
przygotowania zawodowego. Powyższy wniosek może złożyć również w imieniu pracodawcy
organizacja go reprezentująca.

 

 

Cel i specyfika nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy

Zakłady rzemieślnicze, obok działalności gospodarczej, tradycyjnie zajmują się
szkoleniem uczniów. Przygotowanie zawodowe może odbywać się w formie przyuczenia lub
nauki zawodu.
Przyuczenie do wykonywania określonej pracy dotyczy osób, które nie ukończyły gimnazjum
i nie ukończyły 18 roku życia.
Program przyuczenia do wykonywania określonej pracy ustala pracodawca, przyjmując
wybrane treści programu nauczania w zawodach występujących w klasyfikacji zawodów
szkolnictwa zawodowego lub programu nauczania uwzględniającego wymagania będące
podstawą przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych na tytuł czeladnika w zawodach
nieujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.
Przyuczenie do wykonywania określonej pracy kończy się egzaminem sprawdzającym.
Pracownicy młodociani zatrudnieni u pracodawców będących rzemieślnikami składają
egzamin przed komisją egzaminacyjną izby rzemieślniczej, na zasadach określonych przez
Związek Rzemiosła Polskiego. Młodocianemu, który ukończył przyuczenie do wykonywania
określonej pracy z wynikiem pozytywnym i podjął naukę zawodu obejmującą zakres
przyuczenia do wykonywania określonej pracy, zalicza się okres przyuczenia do okresu
praktycznej nauki zawodu.
Nauka zawodu składa się z dwóch integralnych, równolegle realizowanych części:
praktycznej zorganizowanej w zakładzie rzemieślniczym i teoretycznej zorganizowanej w
szkole zawodowej lub w formach pozaszkolnych.
Podstawą organizacji nauki jest umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego,
zawierana pomiędzy pracodawcą rzemieślnikiem, a młodocianym.
W związku z zawartą umową o pracę i faktem uczęszczania do szkoły zawodowej, młody
człowiek uzyskuje podwójny status prawny tj. ucznia i pracownika młodocianego lub
wyłącznie pracownika młodocianego, jeśli dokształcanie teoretyczne realizowane jest w
systemie pozaszkolnym.
Podstawowym aktem prawnym regulującym sprawy zatrudniania pracowników młodocianych
jest Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn.
zm.) zawierająca Dział IX w całości poświęcony kwestiom młodocianych pracowników.
Szczegółowe przepisy odnoszące się do zasad odbywania przygotowania zawodowego ustala
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania
zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. Nr 60, poz. 278 z póź. zm.)
Celem nauki zawodu jest opanowanie przez ucznia - młodocianego pracownika umiejętności
praktycznych i teoretycznych w zawodzie i potwierdzenie ich dowodem kwalifikacji
zawodowych w drodze przystąpienia do egzaminu czeladniczego. Świadectwo czeladnicze
umożliwia absolwentowi zatrudnienie na stanowisku wymagającym kwalifikacji zawodowych
na tzw. pierwszym poziomie.
Egzaminy czeladnicze przeprowadzają komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych.

 

Wynagrodzenie ucznia

Młodocianemu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za pracę.
Wysokość miesięcznego wynagrodzenia jest zróżnicowana i w zależności od roku nauki
wynosi:
 I rok nauki nie mniej niż 4 %
 II rok nauki nie mniej niż 5%
 III rok nauki nie mniej niż 6%
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale
(ogłasza prezes GUS). Stawki wynagrodzeń ustalono w kwotach najniższych co oznacza, że
pracodawca może ustalić dla młodocianego wyższe wynagrodzenie.
Wysokość miesięcznego wynagrodzenia w przypadku przyuczenia do wykonywania
określonej pracy wynosi nie mniej niż 4% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce
narodowej w poprzednim kwartale (ogłasza prezes GUS).
Wypłatę wynagrodzenia młodociany musi potwierdzić na liście płac.

 

 

Czas pracy pracownika młodocianego

Czas pracy młodocianego w wieku do 16 roku życia nie może przekroczyć 6 godzin na dobę,
a po ukończeniu 16 lat nie może przekroczyć 8 godzin na dobę. Do czasu pracy
młodocianego wlicza się czas nauki, w wymiarze wynikającym z obowiązkowego programu
zajęć szkolnych, bez względu na to, czy odbywa się ona w godzinach pracy. Pracodawca jest
zobowiązany wprowadzić przerwę w pracy trwającą nieprzerwanie 30 minut, jeśli dobowy
wymiar czasu pracy młodocianego jest dłuższy niż 4,5 godziny. Młodocianemu przysługuje
w każdym tygodniu prawo do co najmniej 48 godzin nieprzerwanego odpoczynku, który
powinien obejmować niedzielę.

 

 

Urlopy pracownika młodocianego

Młodociany uzyskuje z upływem 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy prawo do urlopu
w wymiarze 12 dni roboczych (zaleca się udzielenie tego urlopu w czasie ferii zimowych).
Z upływem roku pracy młodociany uzyskuje prawo do urlopu w wymiarze 26 dni roboczych,
jednak w roku kalendarzowym, w którym kończy on 18 lat – wymiar urlopu wynosi 20 dni
roboczych.
Młodocianemu uczęszczającemu do szkoły należy udzielić urlopu w okresie ferii szkolnych.
Młodociany ma prawo ubiegać się o urlop bezpłatny (ale nie więcej niż 2 miesiące łącznie z
urlopem wypoczynkowym, jeżeli jest uczniem szkoły)

 

 

Rozwiązanie umowy

W zakresie rozwiązania umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego mają
zastosowanie przepisy kodeksu pracy dotyczące umów u pracę na czas nie określony ze
zmianami przewidzianymi w art. 196.
Art. 196 (wypowiedzenie umowy o pracę) określa:
„Rozwiązanie za wypowiedzeniem umowy o pracę zawartej w celu przygotowania
zawodowego dopuszczalne jest tylko w razie:
 nie wypełniania przez młodocianego obowiązków wynikających z umowy o pracę lub
obowiązku dokształcania, pomimo stosowania wobec niego środków
wychowawczych,
 ogłoszenia likwidacji lub upadłości zakładu,
 reorganizacji zakładu w taki sposób, że w jej wyniku niemożliwe jest zrealizowanie
programu praktycznej nauki zawodu,
 stwierdzenia nieprzydatności młodocianego do pracy w danym zawodzie (np. ze
względów zdrowotnych).”
Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego może zostać rozwiązana w każdym
terminie jedynie w trybie wzajemnego porozumienia stron.

 

 

 

 

 

 

 

Ocena użytkowników:  / 0

Nauka zawodu u pracodawcy - rzemieślnika kończy się egzaminem czeladniczym składanym przed komisją egzaminacyjną izby rzemieślniczej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U. z 2017 r., poz. 89).

Egzamin czeladniczy składa się z dwóch etapów: praktycznego i teoretycznego. Etap teoretyczny składa się z części pisemnej i z części ustnej.
W przypadku osób, które ukończyły naukę zawodu wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego należy złożyć w izbie rzemieślniczej, w której zrzeszony jest rzemieślnik lub cech sprawujący z upoważnienia izby rzemieślniczej nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego.
Należy złożyć następujące dokumenty:
Fotografia (aktualna, czytelnie podpisana, format legitymacyjny),
Wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego,
Oryginał dowodu opłaty egzaminacyjnej z podaniem imienia i nazwiska zdającego,
Świadectwo ukończenia szkoły
Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego wraz z zaświadczeniem ukończenia nauki zawodu wystawionym przez pracodawcę i potwierdzonym przez cech (jeżeli pracodawca jest członkiem cechu),
W przypadku zaliczenia nauki zawodu u kilku pracodawców należy dołączyć wszystkie umowy o pracę wraz z świadectwami pracy, a w przypadku zaliczenia nauki w szkole - zaświadczenie o okresie nauki zawodu.

Ocena użytkowników:  / 5

 


Wykaz zawodów i kwalifikacji w tych zawodach

 

 

Symbol

cyfrowy

zawodu

 

 

Nazwa zawodu

 

Oznaczenie

kwalifikacji

 

 

Nazwa kwalifikacji

721306

Blacharz samochodowy

MOT.01.

Diagnozowanie i naprawa nadwozi pojazdów samochodowych

711501

Cieśla

BUD.02.

Wykonywanie robót ciesielskich

751201

Cukiernik

SPC.01.

Produkcja wyrobów cukierniczych

741203

Elektromechanik pojazdów

samochodowych

MOT.02.

Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych

514101

Fryzjer

 FRK.01.

Wykonywanie usług fryzjerskich

512001

Kucharz

HGT.02.

Przygotowanie i wydawanie dań

 

723107

 

Mechanik motocyklowy

 

MOT.04.

 

Diagnozowanie, obsługa i naprawa pojazdów motocyklowych

723103

Mechanik pojazdów

samochodowych

MOT.05.

Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

834103

Mechanik-operator pojazdów i

maszyn rolniczych

ROL.02.

Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

711102

Monter konstrukcji budowlanych

BUD.08.

Montaż konstrukcji budowlanych

712905

Monter zabudowy i robót

wykończeniowych w budownictwie

BUD.11.

Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

711204

Murarz-tynkarz

BUD.12.

Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

751204

Piekarz

SPC.03.

Produkcja wyrobów piekarskich

522301

Sprzedawca

HAN.01.

Prowadzenie sprzedaży

752205

Stolarz

DRM.04.

Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych

753402

Tapicer

 DRM.05.

Wykonywanie wyrobów tapicerowanych

 

Ocena użytkowników:  / 0

Sesja styczeń- luty 2022

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie PP 2017

Formuła 2017 - kwalifikacje dwuliterowe

Organizacja egzaminu: http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20190904100724278

Harmonogram:https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/5.%202022_PP2017_Informacja_o_EPKwZ_20_08_2021%20-ostateczny.pdf

Opłaty za egzamin: http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20160301085702469

 

Nazwa sesji

Początek sesji

Wniesienie opłaty

1. styczeń-luty 2022

10 stycznia 2022

do 10 grudnia 2021


 

Sesja czerwiec-lipiec 2022

Egzamin zawodowy PP 2019

Formuła 2019 - kwalifikacje trzyliterowe

Organizacja egzaminu: http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20190829120704482

Harmonogram: https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/3.2021_PP2019_EZ_17_08_2021%20-%20ostateczna.pdf

Opłaty za egzamin: http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20160301085702469

Odpłatność za egzamin (podstawa prawna Rozporządzenie MEN z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie § 52 (Formuła 2012), Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie § 113 (Formuła 2017) i § 56 (Formuła 2019) oraz Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. art. 10 ust. 4c-4g i art. 44zzzu pkt. 2) dotyczy:

Młodocianych pracowników

Absolwentów szkół, absolwentów KKZ przystępujących do egzaminu lub jego części po raz trzeci i kolejny

Osób dorosłych, które ukończyły praktyczną naukę zawodu lub przyuczenie do zawodu

Osób, przystępujących do egzaminu eksternistycznego

Wysokość opłat za egzamin:

część pisemna i praktyczna - 222,53 zł

część pisemna - 74,18 zł (1/3 opłaty)

część praktyczna - 148,35 zł (2/3 opłaty)

Wpłat należy dokonywać na konto:

46 1010 1270 0021 0522 3100 0000 (Narodowy Bank Polski)

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

os. Szkolne 37

31-978 Kraków

W tytule przelewu należy podać:

EK, imię, nazwisko i 5 ostatnich cyfr nr PESEL zdającego

oznaczenie i nazwa zdawanej kwalifikacji

Dowód wpłaty powinien być przesłany do OKE w Krakowie najpóźniej 30 dni przed egzaminem.

Nazwa sesji

Początek sesji

Wniesienie opłaty

1. czerwiec-lipiec 2022

20 czerwca 2022

do 20 maja 2022

CO SPRAWDZA EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE?

Egzamin zawodowy, czyli egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, jest ‎formą oceny poziomu opanowania ‎przez zdającego wiadomości i umiejętności z zakresu ‎jednej kwalifikacji wyodrębnionej w ‎zawodzie.

 

Zakres wiedzy i umiejętności dla każdej kwalifikacji został ustalony w podstawie ‎programowej ‎kształcenia w zawodach.‎

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała informatory dotyczące egzaminu ‎potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, które zawierają m.in. ‎przykładowe pytania i ‎zadania.

 

KIEDY JEST PRZEPROWADZANY EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE?

Szczegółowy harmonogram publikowany jest w Komunikacie dyrektora CKE dostępnym tutaj.

 

DO KIEDY MOŻNA SIĘ ZGŁOSIĆ NA EGZAMIN?

Absolwent oraz osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy, składają deklarację nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Osoba przystępująca do egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie składa deklarację wraz z wnioskiem o dopuszczenie do eksternistycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w terminie określonym dla złożenia tego wniosku:

- do dnia 7 lutego – jeżeli zdający zamierza przystąpić do egzaminu w tym samym roku,
- do dnia 15 września – jeżeli zamierza przystąpić do tego egzaminu w roku następnym.

W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przez zdającego, który nie zdał tego egzaminu, deklarację składa się po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie z zachowaniem terminu 4 miesięcy przed terminem egzaminu. Jeżeli zdający otrzymał informację o wynikach egzaminu po upływie tego terminu, składa deklarację w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o wynikach.

 

JAK WYGLĄDA EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE?

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie składa się z części pisemnej i części praktycznej.‎

 

JAK WYGLĄDA CZĘŚĆ PISEMNA?

Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 ‎‎zadań zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna ‎ ‎jest prawidłowa. ‎ Część pisemna może być zdawana z wykorzystaniem wydrukowanych papierowych arkuszy ‎egzaminacyjnych lub przy komputerze.

 

JAK WYGLĄDA CZĘŚĆ PRAKTYCZNA?

Część praktyczna trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut i jest ‎‎przeprowadzana w formie testu praktycznego, polegającego na wykonaniu przez zdającego ‎‎zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku ‎‎egzaminacyjnym. Czas trwania części praktycznej egzaminu zawodowego dla konkretnej ‎kwalifikacji określony ‎jest w informatorze.‎ Dodatkowo na zapoznanie się z treścią zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu ‎egzaminacyjnym ‎oraz z wyposażeniem stanowiska egzaminacyjnego zdający ma 10 minut, ‎których nie wlicza ‎się do czasu trwania części praktycznej egzaminu zawodowego.

 

CZY ZA PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU JEST POBIERANA OPŁATA?

 

Opłatę wnoszą:

- absolwenci szkół i KKZ, którzy przystępują do egzaminu po raz trzeci i kolejny,

- młodociani pracownicy, przy czym pracodawca zatrudniający młodocianych pokrywa koszty przeprowadzenia egzaminów zdawanych w pierwszym wyznaczonym terminie i może pokryć koszty egzaminu poprawkowego,

Opłata pobierana za egzamin wynosi 5,5% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego posiadającego tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym (według stanu na dzień 1 września 2020r. opłata wynosi 222,53 zł). W przypadku powtarzania tylko jednej części ‎egzaminu opłata wynosi:

- w przypadku części pisemnej – 1/3 wysokości opłaty,
- w przypadku części praktycznej – 2/3 wysokości opłaty.

Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala i publikuje na swojej stronie internetowej wysokość opłaty. Informacje dot. zasięgu terytorialnego OKE są dostępne pod adresem: www.cke.gov.pl w odnośniku Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

 

JAKIE WARUNKI NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY ZDAĆ EGZAMIN?

Aby zdać egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, należy uzyskać:‎

‎z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli minimum ‎‎20 punktów), oraz‎ ‎

z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. ‎

Wynik egzaminu zawodowego ustala i przekazuje komisja okręgowa.

 

JAKI DOKUMENT OTRZYMUJE SIĘ PO ZDANIU EGZAMINU?

Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, otrzymuje ‎‎świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, wydane przez komisję okręgową.

Osoba, która posiada świadectwa ‎potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w ‎danym zawodzie oraz posiada ‎odpowiedni poziom wykształcenia otrzymuje dyplom ‎potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Do dyplomu ‎potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dołącza się ‎Europass – Suplement do Dyplomu ‎Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, który stanowi uzupełnienie informacji zawartych ‎w dyplomie i ma za zadanie ułatwić ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim przez ‎pracodawców i instytucje zagraniczne.

Dyplomy i suplementy do dyplomów wydają okręgowe komisje egzaminacyjne.

Zdający, który nie zdał egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie otrzymuje informację o wynikach.