Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

Sesja styczeń- luty 2022

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie PP 2017

Formuła 2017 - kwalifikacje dwuliterowe

Organizacja egzaminu: http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20190904100724278

Harmonogram:https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/5.%202022_PP2017_Informacja_o_EPKwZ_20_08_2021%20-ostateczny.pdf

Opłaty za egzamin: http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20160301085702469

 

Nazwa sesji

Początek sesji

Wniesienie opłaty

1. styczeń-luty 2022

10 stycznia 2022

do 10 grudnia 2021


 

Sesja czerwiec-lipiec 2022

Egzamin zawodowy PP 2019

Formuła 2019 - kwalifikacje trzyliterowe

Organizacja egzaminu: http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20190829120704482

Harmonogram: https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/3.2021_PP2019_EZ_17_08_2021%20-%20ostateczna.pdf

Opłaty za egzamin: http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20160301085702469

Odpłatność za egzamin (podstawa prawna Rozporządzenie MEN z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie § 52 (Formuła 2012), Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie § 113 (Formuła 2017) i § 56 (Formuła 2019) oraz Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. art. 10 ust. 4c-4g i art. 44zzzu pkt. 2) dotyczy:

Młodocianych pracowników

Absolwentów szkół, absolwentów KKZ przystępujących do egzaminu lub jego części po raz trzeci i kolejny

Osób dorosłych, które ukończyły praktyczną naukę zawodu lub przyuczenie do zawodu

Osób, przystępujących do egzaminu eksternistycznego

Wysokość opłat za egzamin:

część pisemna i praktyczna - 222,53 zł

część pisemna - 74,18 zł (1/3 opłaty)

część praktyczna - 148,35 zł (2/3 opłaty)

Wpłat należy dokonywać na konto:

46 1010 1270 0021 0522 3100 0000 (Narodowy Bank Polski)

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

os. Szkolne 37

31-978 Kraków

W tytule przelewu należy podać:

EK, imię, nazwisko i 5 ostatnich cyfr nr PESEL zdającego

oznaczenie i nazwa zdawanej kwalifikacji

Dowód wpłaty powinien być przesłany do OKE w Krakowie najpóźniej 30 dni przed egzaminem.

Nazwa sesji

Początek sesji

Wniesienie opłaty

1. czerwiec-lipiec 2022

20 czerwca 2022

do 20 maja 2022

CO SPRAWDZA EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE?

Egzamin zawodowy, czyli egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, jest ‎formą oceny poziomu opanowania ‎przez zdającego wiadomości i umiejętności z zakresu ‎jednej kwalifikacji wyodrębnionej w ‎zawodzie.

 

Zakres wiedzy i umiejętności dla każdej kwalifikacji został ustalony w podstawie ‎programowej ‎kształcenia w zawodach.‎

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała informatory dotyczące egzaminu ‎potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, które zawierają m.in. ‎przykładowe pytania i ‎zadania.

 

KIEDY JEST PRZEPROWADZANY EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE?

Szczegółowy harmonogram publikowany jest w Komunikacie dyrektora CKE dostępnym tutaj.

 

DO KIEDY MOŻNA SIĘ ZGŁOSIĆ NA EGZAMIN?

Absolwent oraz osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy, składają deklarację nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Osoba przystępująca do egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie składa deklarację wraz z wnioskiem o dopuszczenie do eksternistycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w terminie określonym dla złożenia tego wniosku:

- do dnia 7 lutego – jeżeli zdający zamierza przystąpić do egzaminu w tym samym roku,
- do dnia 15 września – jeżeli zamierza przystąpić do tego egzaminu w roku następnym.

W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przez zdającego, który nie zdał tego egzaminu, deklarację składa się po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie z zachowaniem terminu 4 miesięcy przed terminem egzaminu. Jeżeli zdający otrzymał informację o wynikach egzaminu po upływie tego terminu, składa deklarację w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o wynikach.

 

JAK WYGLĄDA EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE?

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie składa się z części pisemnej i części praktycznej.‎

 

JAK WYGLĄDA CZĘŚĆ PISEMNA?

Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 ‎‎zadań zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna ‎ ‎jest prawidłowa. ‎ Część pisemna może być zdawana z wykorzystaniem wydrukowanych papierowych arkuszy ‎egzaminacyjnych lub przy komputerze.

 

JAK WYGLĄDA CZĘŚĆ PRAKTYCZNA?

Część praktyczna trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut i jest ‎‎przeprowadzana w formie testu praktycznego, polegającego na wykonaniu przez zdającego ‎‎zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku ‎‎egzaminacyjnym. Czas trwania części praktycznej egzaminu zawodowego dla konkretnej ‎kwalifikacji określony ‎jest w informatorze.‎ Dodatkowo na zapoznanie się z treścią zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu ‎egzaminacyjnym ‎oraz z wyposażeniem stanowiska egzaminacyjnego zdający ma 10 minut, ‎których nie wlicza ‎się do czasu trwania części praktycznej egzaminu zawodowego.

 

CZY ZA PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU JEST POBIERANA OPŁATA?

 

Opłatę wnoszą:

- absolwenci szkół i KKZ, którzy przystępują do egzaminu po raz trzeci i kolejny,

- młodociani pracownicy, przy czym pracodawca zatrudniający młodocianych pokrywa koszty przeprowadzenia egzaminów zdawanych w pierwszym wyznaczonym terminie i może pokryć koszty egzaminu poprawkowego,

Opłata pobierana za egzamin wynosi 5,5% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego posiadającego tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym (według stanu na dzień 1 września 2020r. opłata wynosi 222,53 zł). W przypadku powtarzania tylko jednej części ‎egzaminu opłata wynosi:

- w przypadku części pisemnej – 1/3 wysokości opłaty,
- w przypadku części praktycznej – 2/3 wysokości opłaty.

Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala i publikuje na swojej stronie internetowej wysokość opłaty. Informacje dot. zasięgu terytorialnego OKE są dostępne pod adresem: www.cke.gov.pl w odnośniku Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

 

JAKIE WARUNKI NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY ZDAĆ EGZAMIN?

Aby zdać egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, należy uzyskać:‎

‎z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli minimum ‎‎20 punktów), oraz‎ ‎

z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. ‎

Wynik egzaminu zawodowego ustala i przekazuje komisja okręgowa.

 

JAKI DOKUMENT OTRZYMUJE SIĘ PO ZDANIU EGZAMINU?

Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, otrzymuje ‎‎świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, wydane przez komisję okręgową.

Osoba, która posiada świadectwa ‎potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w ‎danym zawodzie oraz posiada ‎odpowiedni poziom wykształcenia otrzymuje dyplom ‎potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Do dyplomu ‎potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dołącza się ‎Europass – Suplement do Dyplomu ‎Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, który stanowi uzupełnienie informacji zawartych ‎w dyplomie i ma za zadanie ułatwić ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim przez ‎pracodawców i instytucje zagraniczne.

Dyplomy i suplementy do dyplomów wydają okręgowe komisje egzaminacyjne.

Zdający, który nie zdał egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie otrzymuje informację o wynikach.